เส้นใย

วัตถุดิบสิ่งทอล้วนมีต้นกำเนิดจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ (ภาพที่ 1) โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งที่มาของวัตถุดิบสิ่งทอในปัจจุบัน เส้นใยจากพืชและสัตว์เกิดจากการรวมตัวของพอลิเมอร์ธรรมชาติ ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เส้นใยสังเคราะห์ได้จากกระบวนการแยกปิโตรเลียม (Polymer พอลิเมอร์ คือสารที่เกิดจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน เป็นสารซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยมอนอเมอร์หลายโมเลกุลเกาะกันเป็นสายโซ่และมีมวลโมเลกุลสูงมาก)

เส้นใยที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ ทั้งนี้เส้นใยธรรมชาติเป้นสิ่งที่มนุษย์ได้รู้จักนำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน มีทั้งเส้นใยจากพืชและจากสัตว์ เนื่องจากอัตราการขยายตัวของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พื้นที่ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมและกสิกรรมสำหรับการเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้เส้นใยนั้น กลับถูกจำกัดและลดน้อยลง ดังนั้นการคิดค้นเส้นใยประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเลืยนแบบและทดแทนเส้นใยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พัฒนาการดังกล่าวได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันทำให้ในปัจจุบันมีเส้นใยประดิษฐ์ถูกนำมาใช้งานเป็นจำนวนมาก

การแบ่งชนิดของเส้นใยสามารแบ่งได้เป็น กลุ่มหลัก ดังนี้

1) เส้นใยจากพืช Vegetable Fibres เช่น ฝ้าย ลินิน ป่าน ปอ  มีส่วนประกอบของเซลลูโลส (Cellulose เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากกลูโคสประมาณ 50,000 โมเลกุลมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว แต่ละสายของสายของเซลลูโลสเรียงขนานกันไป มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสาย ทำให้มีลักษณะเป็นเส้นใย สะสมไว้ในพืชด้วยการสังเคราะห์แสง

2) เส้นใยจากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ ไหม เป็นเส้นใยโปรตีนที่สร้างขึ้นในกระบวนการสร้างเส้นใยจากอาหารที่สัตว์กิน

3) เส้นใยประดิษฐ์ แบ่งชนิดได้มาจากแหล่งใหญ่ 2 แหล่งคือ จากเซลลูโลสที่สกัดจากพืช และจากกระบวนการสังเคราะห์ปิโตรเลียม เส้นใยที่สกัดจากพืชมีหลักการผลิตพื้นฐานประกอบด้วย กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ (polimerization) เพื่อทำการสังเคราะห์วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับเส้นใย อาจเริ่มจากการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เยื่อไม้หรือเศษใยฝ้ายที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นเชลลูโลส ทำการแยกเอาเชลลูโลสออกมาใช้ใหม่ โดยรักษาโครงสร้างทางเคมีไว้เป็นเซลลูโลสที่ต่อกันยาวในลักษณะของพอลิเมอร์ธรรมขาติ หรือการผลิตจากสารเคมีที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หลังจากที่ได้พอลิเมอร์ตามต้องการสำหรับการผลิตเส้นใยแต่ละชนิดแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ประกอบด้วย การเตรียมวัตถุดิบ การทำเป็นเส้นใย และการทำให้เส้นใยอยู่ตัว

 

ที่มา : thaitextile.org

Visitors: 14,157