การย้อมและตกแต่ง

ข้อมูลพื้นฐานการย้อมและตกแต่งสำเร็จ

นิยาม

การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ เป็นการปรับปรุงคุณภาพ สร้างคุณสมบัติสำหรับใช้งาน เพิ่มความสวยงาม และทำให้พร้อมสำหรับการจำหน่าย

 

กระบวนการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จเกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าผืนในทุกขั้นตอน ยกเว้นการผลิตเส้นใย ปั่นด้าย และทอถักผ้าเท่านั้น

วัตถุประสงค์

ผ้าดิบที่ผลิตจากโรงงานทอผ้าหรือโรงงานถักผ้ายังไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ทำเป็นสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ยังมีหลายขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่ผ้าผืนจะมีความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น การกำจัดสิ่งปนเปื้อนและสารที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ แป้ง สารหล่อลื่น หรือเคมีที่ใช้เคลือบเส้นด้าย การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของผ้า การทำให้มีสี การรีด การอัด การปรับปรุงผิวสัมผัส การทิ้งตัว ความยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ตลอดจนความง่ายต่อการดูแลรักษา  การย้อมและตกแต่งสำเร็จจึงเป็นการเพิ่มคุณค่าของผ้าผืนอย่างมีนัยสำคัญ

ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้+ เพราะการย้อมและตกแต่งสำเร็จมีของเหลว ก๊าซ ไอ และสารเคมี ตลอดจนของเสียอื่นๆที่ต้องถูกปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม

Visitors: 14,157